Актуализация 04.03.2022 г..

 1. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №852/29.04.2004г. на Европейския парламент и на Съвета относно хигиената на храните: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0852-20090420
 2. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №1169/25.10.2011г. на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32011R1169
 3. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодарелството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0625
 4. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №178/28.01.2002г. на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32002R0178
 5. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №2019/1381 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юни 2019 относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига и за изменение на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) №1829/2003, (ЕО) №1831/2003, (ЕО) №2065/2003, (ЕО) №1935/2004, (ЕО) №1331/2008, (ЕО) №1107/2009, (ЕС) №2015/2283 и Директива2001/18//ЕО : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32019R1381
 6. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №1332/16.12.2008г. на Европейския парламент и на Съвета относно ензимите в храните: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32008R1332
 7. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №1333/16.12.2008г. на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32008R1333
 8. ДИРЕКТИВА 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994г. относно опаковките и отпадъците от опаковки: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A31994L0062
 9. ДИРЕКТИВА (ЕС) №2019/904 на Европейския парламент и на Съвета относно намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32019L0904
 10. ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ (изм. бр.52, ДВ, 09.06.2020г.): https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=148698
 11. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА (бр.51,ДВ,05.06.2020г.):https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=148426
 12. ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ (изм. и доп. бр.17, ДВ, 26.02.2021 г.): https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134673412
 13. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (изм. и доп.бр.19,ДВ, 05.03.2021г.):ttps://www.lex.bg/laws/ldoc/2135802037
 14. ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (изм. и доп. бр.107,ДВ, 18.12.2020г.):https://www.lex.bg/laws/ldoc/2136735703
 15. ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (изм. и доп.бр.27,ДВ, 02.04.2021г.): https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135534826
 16. ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (изм. бр.97, ДВ, 05.12.2017г.): http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134178305
 17. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (изм. и доп.бр.104,ДВ, 08.12.2020г.): https://lex.bg/laws/ldoc/-14917630
 18. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА (изм. бр.17, ДВ, 26.02.2021г.): https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135607845
 19. ЗАKОН ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (изм. бр.58, ДВ, 18.07.2017г.): https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135715161
 20. ПМС№ 35 на Министерски съвет от 14.02.2011 ( изм.и доп. бр.90, ДВ, 20.10.2020) относно Устройствен правилник на БАБХ:https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137206449
 21. НАРЕДБА № 14 от 09.12.2021г. (бр.106,ДВ,15.12.2021г.) ЗА ХИГИЕНАТА НА ХРАНИТЕ: https://www.bfsa.bg/bg/Page/125/index/125/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B8
 22. НАРЕДБА ЗА ХРАНИТЕЛНИТЕ ДОБАВКИ, приета с ПМС№ 434 от 2021: : https://www.bfsa.bg/bg/Page/125/index/125/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B8
 23. НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ХРАНИТЕ НА ЗЪРНЕНА ОСНОВА И КЪМ ДЕТСКИТЕ ХРАНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КЪРМАЧЕТА И МАЛКИ ДЕЦА, приета с ПМС№ 66 от 2003:https://www.bfsa.bg/bg/Page/125/index/125/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B8
 24. НАРЕДБА № 6 от 10 АВГУСТ 2011г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА НА ВЪЗРАСТ ОТ 3 ДО 7 ГОДИНИ В ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ (бр.87, ДВ, 5.11.2019г.) : https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135747350
 25. НАРЕДБА № 2 от 20 ЯНУАРИ 2021г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, УЧИЛИЩНИТЕ СТОЛОВЕ И ОБЕКТИТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩАТА И НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КАКТО И КЪМ ХРАНИ, ПРЕДЛАГАНИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ (бр.8, ДВ от 29.01.2021г.) : https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137209424
 26. НАРЕДБА № 2 от 23.01.2008г. ЗА МАТЕРИАЛИТЕ И ПРЕДМЕТИТЕ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ (изм. и доп.бр.62, ДВ, 16.08.2013г.): https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135579084
 27. НАРЕДБА № 7 от 18 февруари 2021г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТИКЕР ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ХРАНИ (бр.17, ДВ, 26.02.2021г.): https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=A09EA00F8CA8D90ABB176242D8B50388?idMat=156148
 28. НАРЕДБА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПЛАСТМАСОВИ ПРОДУКТИ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, приета с ПМС354 от 2021г.:https://www.bfsa.bg/bg/Page/125/index/125/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B8
 29. НАРЕДБА № 7 от 9 октомври 2020 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ЛАБОРАТОРНО ИЗПИТВАНЕ НА ХРАНИ (бр.89, ДВ от 09 Октомври 2020г.) : https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=CA67D8CB586543B9938D9DD1AB45B09E?idMat=152260
 30. НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАРТ 2002 г. (бр.38, ДВ, 12.04.2002г.) ЗА ВИДОВЕТЕ ХРАНИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОБРАБОТВАТ С ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ, И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБРАБОТВАНЕТО ИМ: http://lex.bg/bg/laws/ldoc/-548909568
 31. НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ХРАНИТЕ, приета с ПМС № 97 (бр.25, ДВ, 26.03.2021г.) : https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=F417F3B56382BB491ED43A64A15AFD0F?idMat=156821
 32. НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ БЪРЗО ЗАМРАЗЕНИТЕ ХРАНИ, приета с ПМС № 111(бр.26, ДВ, 30.03.2021г.): https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=CBA33CF344A95E4CA0EB682A1594FD2F?idMat=156937
 33. НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНО БАНКИРАНЕ И КОНТРОЛА БЪРХУ ТАЗИ ДЕЙНОСТ, приета с ПМС№ 26 (бр.10, дв, 05.02.2021г.) : https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137209650
 34. ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОСНОВНИ ГРУПИ ХРАНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И УЛЕСНЯВАНЕ НА ДОСТЪПА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ДО МЕСТНА И УСТОЙЧИВА ПРОДУКЦИЯ, утвърдени със Заповед РД09-115 от 10.02.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите :https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga
 35. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ПОМИРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ (бр.15. ДВ, 19.02.2021г.) : https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/pravilnici/
 36. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ХРАНИТЕ към Министерство на земделието, храните и горите (бр.106, ДВ, 15.12.2020г.): https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/pravilnici/
 37. АГРАРЕН ДОКЛАД 2020 за състоянието и развитието на земеделието: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/otcheti-i-dokladi/agraren-doklad/